hint pagina

Het beleg van Eindhoven!

Challenge 2

Tel de letters

Challenge 3

Er is geen verbinding tussen wagon D en E

Challenge 4

kies de meest trefzekere optie

Challenge 5

Het zwaar moet 10 dukaten MEER waard zijn.

Challenge 6

Google is je vriend

Challenge 7

als 3 stompjes 1 nieuwe geeft en je doet dit 3 x, dan heb je wederom 3 stompjes.

Challenge 8

Bedenk, heeft Robbert ooit eerste gelegen?

Challenge 9

Zowel de som per rij als per kolom is gelijk. Ook diagonaal.

Challenge 10

0 is ook een getal

Challenge 11

In je boekje staat het geheimschrift.

Challenge 12

Een kwestie van goed lezen en deductie

Challenge 13

De tafel van 3 kan je hierbij helpen

Challenge 14

Bekijk de eerste kolom goed

Challenge 15

Tja, dit is gewoon even puzzelen. onder de 6 in de eerste kolom komt in elk geval een 5

Challenge 16

Zoek eventueel de romeinse cijfers op internet op.

Challenge 17

Het echte Eindhovense woord voor: Ik weet het niet

Challenge 18

Het is in elk geval er niet 1 per dag. Tel door.

Extra Hint

Deze hint hoort bij challenge 16

De grootmeester

Jullie laatste redmiddel

Challenge 2

Count the letters

Challenge 3

There is no connection between carriage D and E

Challenge 4

choose the most accurate option

Challenge 5

The heavy must be worth 10 ducats MORE.

Challenge 6

Google is your friend

Challenge 7

if 3 stubs gives 1 new one and you do this 3 times, you again have 3 stubs.

Challenge 8

Remember, did Robbert ever lie first?

Challenge 9

Both the sum per row and per column is equal. Also diagonally.

Challenge 10

0 is also a number

Challenge 11

Your booklet contains the secret writing.

Challenge 12

A matter of close reading and deduction

Challenge 13

The table of 3 can help you with this

Challenge 14

Look closely at the first column

Challenge 15

Well, this is just some puzzling. under the 6 in the first column comes a 5 in any case

Challenge 16

If necessary, look up roman numerals on the internet.

Challenge 17

The real Eindhoven word for: I don’t know

Challenge 18

At least it’s not one a day. Keep counting.

Extra Hint

Deze hint hoort bij challenge 16

Kom je er nog niet uit?

Stuur dan een whatsapp naar de grootmeester op nummer +31 (0)6 134 087 96
De grootmeester is wel een erg druk bezet man, het kan even duren voordat hij reageert.

City Gaming BV

Ploegstraat 3
5615 HA Eindhoven
T. +31 (0)6 134 087 96

KvKnr. 63019469
BTWnr. NL 8550.57.634.B01